Etapy współczesnej edukacji w Polsce

Edukacja w Polsce odbywa się na kilku poziomach. System oświaty obejmuje kształcenie w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, policealnych oraz artystycznych. Obowiązek szkolny obejmuje osoby niepełnoletnie, między szóstym, a osiemnastym rokiem życia. Można kształcić się w szkołach publicznych lub prywatnych. Edukacja w szkole publicznej jest bezpłatna. Dzieci, które obowiązkowo uczęszczają do przedszkola są w wieku pięciu lub sześciu lat. Rok obowiązkowej edukacji przedszkolnej to tak zwana zerówka. Ten etap ma na celu przygotowanie dziecka do pójścia do szkoły podstawowej. Kształcenie na etapie następnym (czyli w szkole podstawowej) obejmuje sześć lat edukacji. Kolejnym obowiązkowym poziomem nauczania jest trzyletnie gimnazjum. Kontynuowanie nauki na etapie ponadgimnazjalnym nie jest obowiązkowe i może odbywać się w różnych typach szkół: zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym, technikum lub szkole specjalnej. Po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej można kształcić się dalej w uczelniach wyższych, prywatnych lub państwowych. Edukacja w większości wyższych uczelni jest od niedawna trzystopniowa. Obejmuje studia licencjackie/inżynierskie, magisterskie i doktoranckie. Jedynie wybrane kierunki zachowały opcję kształcenia dwustopniowego: jednolite studia magisterskie oraz studia doktoranckie.

error: Content is protected !!